Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
20.jpg
Bottom Curve

Czy jestem zagrozony powodzia

W jaki sposób woda dostaje sie do domu
Prostym sposobem na oszacowanie ryzyka powodzi dla Twojej nieruchomo?ci jest rozpoznanie historii powodzi w najbli?szym otoczeniu i zbadanie okolicy.

floodimage8.jpg

Na przyk?ad, Twój dom mo?e by? zagro?ony powodzi? je?eli:

 1. Dom by? zalany w przesz?o?ci
 2. W okolicy wyst?pi?y juz powodzie
 3. Spo?eczno?? lokalna okazuje zaniepokojenie mo?liwo?ci? wyst?pienia powodzi
 4. Twój dom znajduje si? w pobli?u otwartej wody, np rzeki, morza, jeziora, strumienia, kana?ów lub rowów odwadniaj?cych.
 5. Twój dom po?o?ony jest w zag??bieniu lub nisko po?o?onym terenie, gdzie mog? gromadzi? si? wody powodzi.
 6. Mapy sytuacyjno-wysoko?ciowe terenu, nam którym znajduje si? Twoja nieruchomo??, maj? naniesion? uwag? „nara?one na powód?”.

Je?li zamieszkujesz dany rejon od niedawna, Twoi s?siedzi lub historyk lokalny mog? by? zorientowani, czy zdarza?y si? tam ju? powodzie.

Od po?owy Pa?dziernika 2006 na stronie Office of Public Works www.floodmaps.ie - dost?pne równie? ze strony g?ównej OPW www.opw.ie znajduj? si? informacje dotycz?ce rejonów kraju w których wyst?puje zagro?enie powodziowe.

Je?li Twój dom spe?nia którekolwiek z wymienionych powy?ej kryteriów, mo?esz spodziewa? si? zagro?enia powodziowego w zwi?zku z:

 • Opadami deszczu nape?niaj?cymi rzeki, strumienie oraz kana?y w ilo?ci przekraczaj?cej ich normaln? przepustowo??
 • Wod? powodziow? przelewaj?c? si? przez brzegi rzek oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe na terasy zalewowe.
 • Sztormami prowadz?cymi do zalania i naruszenia brzegowych zabezpiecze? przeciwpowodziowych z powodu gwa?townych i silnych fal.
 • Zablokowanymi lub przeci??onymi kana?ami, rowami odwadniaj?cymi oraz sieci? kanalizacji deszczowej, co powoduje zalewanie dróg, ogrodów oraz budynków mieszkalnych.
 • Przeci??onymi kolektorami ?ciekowymi powoduj?cymi odp?yw wsteczny do budynku mieszkalnego.
 • Deszczem tak intensywnym, ?e sp?ywa falami ze wzgórz i stoków.
 • Deszczem przesi?kaj?cym grunt i powoduj?cym podniesienie poziomu wód gruntowych oraz powód?.
Nale?y pami?ta?, ?e zabezpieczenia przeciwpowodziowe takie jak mury lub wa?y chroni? przed powodzi?, lecz nie zabezpieczaj? przed ni? ca?kowicie. Zalanie obszarów poza tymi zabezpieczeniami mo?e wyst?pi?, je?eli woda nie mo?e odp?yn?? (tak jak woda burzowa) lub, w szczególnie ekstremalnych przypadkach, woda powodziowa przelewa si? gór? przez zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Je?li Twój budynek mieszkalny znajduje si? za zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, b?dzie on zalewany rzadziej ni? w przypadku gdyby tych zabezpiecze? w ogóle nie by?o. Nadal jest on jednak zagro?ony powodzi?.

Pobierz broszur? - Szacowanie ryzyka powodzi (109 kbs)