Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
42.jpg
Bottom Curve

Czy jestem Zagrozony powodzia

W jaki sposób mój dom i mienie zostan? dotkni?te powodzia
Nara?enie na dzia?anie powodzi mo?e skutkowa? powa?nymi zniszczeniami Twojego domu i mienia. Poza ryzykiem uszkodzenia porównywalnym do tego, jakie nast?pi?oby na przyk?ad na skutek upuszczenia przedmiotów (np. urz?dze? elektrycznych) do wanny pe?nej wody, trzeba pami?ta?, ?e woda powodziowa jest zwykle bardzo brudna i mo?e by? ska?ona ?ciekami i szlamem, co powoduje dodatkowe zniszczenia. Je?li fala powodziowa nadchodzi od strony morza lub estuarium (uj?cia rzeki podlegaj?cego p?ywom morskim), sól w niej zawarta mo?e spowodowa? nieodwracalne zniszczenie wszystkich metalowych przedmiotów znajduj?cych si? w domu.

Przedmioty nara?one na najpowa?niejsze zniszczenie to:

  1. Meble
  2. Wyko?czenie ?cian
  3. Drewno
  4. Armatura i wyposa?enie
  5. Sprz?t elektryczny
  6. Meble wykonane z p?yty MDF lub p?yty pa?dzierzowej
  7. Wyko?czenie pod?óg
  8. Obwody elektryczne

Ponadto zagro?one s? przedmioty osobiste , takie jak fotografie, obrazy, i przedmioty z papieru, które mog? by? trudne lub wr?cz niemo?liwe do odtworzenia czy naprawy. W skrajnych przypadkach powód? mo?e równie? naruszy? konstrukcj? budynku i spowodowa? jego zawalenie, w szczególno?ci kiedy mamy do czynienia z bardzo g??bok? i szybko p?yn?c? wod?.

Skala zniszcze? spowodowanych przez powód? mo?e by? rozmaita, w zale?no?ci od g??boko?ci wody i czasu trwania zalania. Zwykle im wy?szy jest poziom wody, tym powa?niejsze niesie za sob? zniszczenia. Kiedy poziom wody podnosi si? powy?ej poziomu pod?ogi, zniszczeniu mo?e ulec umeblowanie i wyposa?enie Twojego domu.