Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
2.jpg
Bottom Curve

Czy jestem Zagrozony powodzia
Woda powodzi mo?e przedosta? si? do Twojego domu na wiele sposobów; przez ?ciany, drzwi, okna, pod?ogi, przewody instalacji i kanalizacji.

Ponad poziomem terenu
Powód? mo?e przedosta? si? do domu ponad poziomem terenu w nast?puj?cy sposób:

 1. przez drzwi i okna (nawet, je?li s? zamkni?te!)
 2. przez pustaki i inne przewody wentylacyjne
 3. przez inne szczeliny i otwory, którymi przez ?cian? poprowadzone s? przewody i rury
 4. przez ?ciany pomi?dzy budynkami – je?eli budynek obok jest zalany
 5. przez p?kni?cia muru
 6. przez przepuszczalne, uszkodzone przez warunki atmosferyczne lub zniszczone ceg?y, pustaki, kamie? i zapraw?.
 7. przez warstw? izolacji przeciwwilgociowej

Poni?ej poziomu terenu
Woda powodziowa mo?e przemieszcza? si? pod ziemi? zanim stanie si? zauwa?alna na powierzchni. Pod ziemi? woda mo?e przedosta? si? do Twojego domu w nast?puj?cy sposób:

 1. przez pod?og? (lub ?ciany piwnicy lub sutereny) na terenach, gdzie grunt sk?ada si? z materia?ów przepuszczalnych, takich jak kreda, ?wir czy piasek.
 2. przez drena?, kiedy mamy do czynienia z gruntem nieprzepuszczalnym
 3. przez kana?y i rury prowadz?ce do domu, w??czaj?c w to:
  • toalety
  • zlewy i umywalki
  • wanny i prysznice
  • pralki
  • zmywarki