Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
4.jpg
Bottom Curve

Czy jestem Zagrozony powodzia

W jako sposób ja odczuj? powód?
Ty i Twoja rodzina odczujecie wp?yw powodzi zarówno pod wzgl?dem finansowym, jak emocjonalnym. Zniszczenie Twojego domu to tylko cz??? kosztów powodzi. Naprawy, odnawianie i czyszczenie, jak równie? konieczno?? tymczasowego zakwaterowania dla Ciebie i Twojej rodziny na czas prac zwi?zanych z usuwaniem skutków powodzi zwi?kszaj? poniesione koszty. Okres po powodzi mo?e by? bardzo stresuj?cy, kiedy u?wiadomisz sobie rozmiar zniszcze? i strat? przedmiotów osobistych, a ponadto b?dziesz zmuszony zorganizowa? i nadzorowa? pracowników naprawiaj?cych i czyszcz?cych Twój dom.