Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
28.jpg
Bottom Curve

Powódz a firma




Przyjrzyj si? polisom ubezpieczeniowym Twojej firmy i zastanów si?, czy zapewniaj? one ochron? ubezpieczeniow? w przypadku powodzi. Mo?esz zechcie? dostosowa? Twoj? polis? do przewidywanego zagro?enia powodzi?.

floodimage7.jpg

Zasady bezpiecze?stwa

 • Zasady bezpiecze?stwa - zamkni?cie okien, drzwi i w??czenie alarmu. Mo?esz potrzebowa? wi?cej ni? jednej osoby do pomocy.
 • Polisy ubezpieczeniowe – czy jeste? ubezpieczony od szkód spowodowanych przez powód?, przerwy w prowadzeniu firmy i utraty przychodów?
 • Instrukcje dla pracowników – mo?esz do??czy? kwestie bezpiecze?stwa powodziowego do zestawów informacyjnych dla personelu, lub uzupe?ni? opis prac wykonywanych na konkretnym stanowisku uwzgl?dniaj?c obowi?zki ochrony przeciwpowodziowej.
 • Plan dotycz?cy niebezpiecznych materia?ów - musisz mie? pewno??, ?e chemikalia, oleje lub inne nale??ce do Ciebie niebezpieczne substancje s? przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie zanieczyszcz? wód powodzi.
 • Ocena bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia – zaplanuj regularne sprawdzanie funkcjonowania sprz?tu przeciwpowodziowego i systemu ostrzegania przed powodzi?, tak, jak to robisz w przypadku sprz?tu po?arowego.

Wa?ne kontakty

 • Zrób list? wa?nych numerów telefonów zawieraj?c? dostawców gazu, pr?du, wody i us?ug telekomunikacyjnych.

Personel

 • Zrób list? teleadresow? swoich pracowników na wypadek ewakuacji. Mo?esz umie?ci? na niej numery telefonów komórkowych, domowych lub te? numery do krewnych i znajomych.
 • Pomy?l o pracownikach, którzy mog? potrzebowa? dodatkowej pomocy w przypadku powodzi (np. osoby starsze, nies?ysz?ce, niewidome itp.)

Lokalizacja wa?nych punktów w budynku

 • Znaj po?o?enie zaworów wody i gazu oraz g?ównego wy??cznika pr?du. Najlepiej gdyby ich po?o?enie by?o zaznaczone na mapie, jaka jest do??czona do planu na wypadek powodzi.
 • Orientuj si?, gdzie znajduj? si? chemikalia, oleje lub inne substancje, które mog? by? niebezpieczne lub zanieczy?ci? wod? powodziow?. Powinny by? one przechowywane w miejscu zabezpieczonym przed powodzi? i innymi niebezpiecze?stwami.

Czynno?ci zabezpieczaj?ce

 • Zapami?taj, gdzie znajduje si? towar, sprz?t lub inne przedmioty, które mog? wymaga? szczególnej ochrony przed powodzi?.
 • Rozwa? jakie rzeczy mog? by? Ci potrzebne w czasie lub po powodzi (np. worki z piaskiem, folia, megafon).
 • Sprawd? czy mo?esz przenie?? niektóre dzia?ania firmy, jak logistyka lub obs?ug? klienta w inne miejsce.

Dostawcy i kontakty zewn?trzne

 • Zrób list? us?ug i produktów których nie b?dziesz potrzebowa? w czasie powodzi, lub takich, których dostawcy nie b?d? w stanie Ci zapewni?. Przygotuj plan awaryjny lub ustalenia, gdyby trzeba by?o odwo?a? dostawy z bardzo krótkim wyprzedzeniem.
 • Zastanów si? nad podpisaniem umów z firmami, których us?ug mo?esz potrzebowa? po powodzi. Pozwoli Ci to unikn?? stresu zwi?zanego z poszukiwaniem ich w sytuacji awaryjnej i stawia w lepszej sytuacji przy negocjowaniu cen.
 • Zastanów si? kto mo?e Ci pomóc przed, w czasie i po powodzi.