Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
34.jpg
Bottom Curve

Powódz a firma
Pobierz broszur? – Ochrona ubezpieczeniowa (113 kbs)


Sprz?tanie spustoszonej przez powód? firmy mo?e by? trudnym i przygn?biaj?cym zadaniem. Mo?e te? by? niebezpieczne. Zanim b?dziesz móg? wej?? na teren Twojej firmy, ?eby oceni? straty i rozpocz?? oczyszczanie i naprawy, musisz podj?? niezb?dne kroki w celu ochrony zdrowia pracowników i wolontariuszy którzy przybyli z pomoc?.

Przed wej?ciem do zniszczonego przez powód? budynku

 • Pami?taj, ?e budynki, które by?y zanurzone, lub wytrzyma?y gwa?towny napór wody, mog?y w wyniku tego mie? uszkodzon? konstrukcj? i stanowi? zagro?enie.
 • Sprawd?, czy konstrukcja nie zosta?a naruszona, zanim wejdziesz do budynku. Nie wchod?, je?li istnieje ryzyko, ?e budynek, lub jego cz???, mo?e si? zawali?. Je?li dostrzegasz zniszczenia, wezwij specjalist?, aby sprawdzi? budynek zanim do niego wejdziesz.
 • Nigdy nie zak?adaj, ?e budynki lub tereny zniszczone przez wod? s? stabilne.
 • Za?ó?, ?e wszystkie schody, pod?ogi, dachy i nadwieszenia (dopóki nie zostan? sprawdzone przez fachowca) stanowi? zagro?enie.

Kiedy wchodzisz do budynku zniszczonego przez powód?

 • Kiedy jeste? pewien, ?e mo?na bezpiecznie wej?? do budynku, przed wej?ciem sprawd? na liczniku, lub na ulicy, ?e elektryczno?? jest od??czona. Ustal, czy wszystkie zagro?enia zwi?zane z energi? elektryczn? zosta?y wyeliminowane.
 • Wchod? ostro?nie. Wyjd? natychmiast, je?li budynek oka?e si? niestabilny, lub us?yszysz nietypowe d?wi?ki - mog? one oznacza?, ?e budynek si? wali.
 • Je?li drzwi klinuj? si? u góry framugi, prawdopodobnie sufit si? oberwa? i grozi zawaleniem. Je?li otworzysz drzwi na si??, poczekaj na zewn?trz na wypadek, gdyby zacz?? sypa? si? gruz.
 • Sprawd?, czy sufit nie nosi znaków obwieszenia. Wiatr, deszcz, lub g??boka woda mog?y zmoczy? tynk lub ok?adzin? sufitu. S? one bardzo ci??kie, i mog? by? niebezpieczne, kiedy spadn?
 • Je?li podejrzewasz wyciek gazu, lub czujesz jego zapach, albo je?li s?yszysz odg?osy podmuchu lub syczenia, otwórz okno i niezw?ocznie opu?? budynek i teren na którym si? znajduje. Wezwij przedsi?biorstwo gazowe z innego miejsca. Nie wchod? ponownie do budynku.
 • Wchodz?c do budynku, miej ?wiadomo?? mo?liwo?ci pora?enia pr?dem lub zranienia o ostre, niewidoczne przedmioty.
 • Od??cz zasilanie wy??cznikiem g?ównym lub bezpiecznikiem w skrzynce (je?li mo?esz do nich si?gn?? bez wchodzenia do wody). W innym wypadku zasilanie powinno od??czy? przedsi?biorstwo komunalne w miejscu pod??czenia licznika. Podejmij te ?rodki nawet, je?li w Twojej dzielnicy chwilowo nie ma pr?du.
 • Nie w??czaj pr?du, dopóki instalacja elektryczna nie zostanie sprawdzona przez osob? uprawnion?.
 • Odetnij dop?yw wody.
 • Nie dotykaj urz?dze? elektrycznych je?li ziemia jest mokra, chyba, ?e jeste? absolutnie pewien, ?e pr?d jest wy??czony.

Post?puj ostro?nie z materia?ami niebezpiecznymi
Wody powodzi mog? przemie?ci? zbiorniki, beczki, rury i sprz?t, mog?ce zawiera? materia?y niebezpieczne, takie jak pestycydy, chemikalia lub paliwa.

Nie próbuj przesuwa? nieznanych zbiorników bez uprzedniego zg?oszenia stra?y po?arnej lub brygadzie przeciwska?eniowej.

Je?li pracujesz na terenie potencjalnie ska?onym, zak?adaj odpowiedni? odzie? ochronn? i mask? do oddychania.

Oczy?? dok?adnie wszystkie ubrania i cz??ci cia?a, które mog?y wej?? w kontakt ze ?ciekami lub innymi zanieczyszczeniami, lub z niebezpiecznymi substancjami i chemikaliami. U?yj myd?a i czystej wody. Je?li nie masz dost?pu do nieska?onej wody, u?yj preparatów do dezynfekcji na sucho.

B?d? ostro?ny w kontakcie ze ska?on? wod?.
Woda powodzi jest cz?sto ska?ona przez szkodliwe substancje biologiczne (?cieki, odpady medyczne i padlin?) lub inne niebezpieczne substancje (paliwa, azbest, ?rodki chemiczne u?ywane w rolnictwie). W zniszczonych przez powód? budynkach mog? tez wyst?powa? obszary zawilgocone, zainfekowane przez ple?nie, grzyby i inne organizmy ?ywe.

Za?ó?, ?e wszystko, co mia?o kontakt z wod? powodzi, jest ska?one.

Je?li musisz wej?? w kontakt z wod? powodzi u?ywaj odpowiedniego sprz?tu ochrony osobistej, takiego jak okulary ochronne, maski do oddychania, r?kawice itd.

Upewnij si?, ?e wszyscy pracownicy maj? aktualne szczepienie przeciw t??cowi.

Zabezpieczenie nieruchomo?ci.
Zatrudnij ochron?, aby pilnowa?a Twojej nieruchomo?ci i urz?dze?, jako, ?e alarm mo?e by? niesprawny. Mo?liwe, ?e budynki b?d? musia?y zosta? otwarte podczas akcji ratunkowej i odnawiania.

Zaopatrz ochron? w list? osób personelu i pracowników budowlanych, którzy maj? pozwolenie na przebywanie na terenie.

Udokumentuj zniszczenia
Kiedy mo?na ju? bezpiecznie wej?? do budynku, na wst?pie obejd? wszystkie miejsca dotkni?te powodzi?. Pami?taj o za?o?eniu odzie?y ochronnej.

Nie przeno? sprz?tu lub innych elementów wyposa?enia, bez wcze?niejszego udokumentowania ich po?o?enia i stanu.

U?yj aparatu fotograficznego lub kamery aby zarejstrowa? stan budynku, sprz?tu i umeblowania. Upewnij si?, ?e zdj?cia dok?adnie ukazuj? zniszczenia. Je?li to konieczne, uzupe?nij materia? dowodowy zdj?ciami lepszej jako?ci.

Wykonaj notatki i nagraj komentarze do zdj??.

Poinstruuj personel aby dokumentowa? na pi?mie kontakty z agentami ubezpieczeniowymi i innymi osobami prowadz?cymi dochodzenie, decyzje o naprawach lub ocaleniu mienia, i kosztach zwi?zanych z porz?dkowaniem i akcj? ratownicz?. Wykonuj zdj?cia, notatki i komentarze d?wi?kowe na ka?dym etapie akcji ratunkowej.

Porz?dkowanie po powodzi.
Porady dotycz?ce czyszczenia po powodzi mo?na znale?? w rozdziale 'Po powodzi'