Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
36.jpg
Bottom Curve

Powódz a firma
Co robi? w razie powodzi

  • Unikaj przechodzenia lub przeje?d?ania przez wod? - jest to g?ówny powód wypadków ?miertelnych podczas powodzi. Woda mo?e by? g??bsza lub p?yn?? szybciej ni? my?lisz, mog? si? te? w niej znajdowa? ukryte przeszkody lub gruz. Przekraczanie zalanych mostów jest niebezpieczne i nie powinno si? tego próbowa?.
  • S?uchaj lokalnych rozg?o?ni w celu uzyskania informacji lub rad.
  • Pozosta? w kontakcie z firmami z s?siedztwa.
  • B?d? przygotowany na ewakuacj? w razie potrzeby.
  • Wychodz?c wy??cz pr?d, gaz i wod?.

W wypadku ewakuacji

B?d? gotów na szybkie opuszczenie terenu firmy po otrzymaniu informacji o zagro?eniu powodziowym. Musisz odjecha? zanim drogi i wy?ej po?o?one tereny zostan? odci?te przez powód?. Je?li pozostaniesz na miejscu, ryzykujesz znalezieniem si? w szybko p?yn?cej, pe?nej zanieszczyszcze? wodzie.