Home pl
English | |
OPW Logo
101.jpg
Bottom Curve

Powódz a firma
Ocena strat

Je?li ponios?e? straty, najistotniejsz? spraw? powinno by? okre?lenie granic zniszczenia i powrót do dzia?alno?ci gospodarczej tak szybko, jak to mo?liwe.

Zbieranie danych i negocjowanie odszkodowania, niezale?nie od jego wielko?ci, nie jest tak proste, jak si? wydaje.

Przy sporz?dzaniu wniosku o odszkodowanie mo?esz skorzysta? pomocy rzeczoznawcy, wtedy b?dziesz móg? si? skoncentrowa? na swojej firmie. Rzeczoznawca jest w stanie:

  • Przeanalizowa? Twoj? polis? ubezpieczeniow?.
  • Okre?li? zniszczenie nieruchomo?ci i jego wp?yw na interesy firmy.
  • Negocjowa? tymczasowe wyp?aty z Ubezpieczycielem, je?li oka?? si? konieczne.
  • Negocjowa? szybkie rozpatrzenie Twojego wniosku.