Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
30.jpg
Bottom Curve

Sporz?dzili?my list? wielu organizacji, które mog? pomóc w przypadku powodzi. Miej poni?sze numery pod r?k? tak, by? ?atwo móg? z nich skorzysta? w razie niebezpiecze?stwa. Jakkolwiek podj?li?my wszelkie starania, aby upewni? si? co do rzetelno?ci stron wymienionych poni?ej, lista nie mo?e by? traktowana jako aprobata.

U?yteczne numery kontaktowe:

Numer alarmowy

999 lub 112
Popro? o po??czenie z konkretnym pogotowiem:

 • pogotowie ratunkowe
 • Gardai (Stra? Pokojowa Irlandii)
 • lifeboat (?odzie ratunkowe)
 • Pogotowie przybrze?ne/górskie
 • Stra? po?arna
 • Irlandzka Stra? Przybrze?na
 • inne

Podaj adres lub po?o?enie miejsca, gdzie potrzebna jest pomoc. B?d? tak dok?adny, jak to tylko mo?liwe

Opieka medyczna 1800 520 520
Pogotowie wodne 1890 202 021 / 1890 200 191
Pogotowie elektryczne 1850 372 999
Pogotowie gazowe 1850 20 50 50
Pogotowie telekomunikacyjne Eircom : 1901
  EsatBT : 1800 924 924
W?adze lokalne lista w?adz lokalnych
Nadzór budowlany lista inspektorów nadzoru budowlanego
In?ynier konstruktor / rzeczoznawca budowlany Stowarzyszenie Doradztwa In?ynieryjnego w Irlandii 642 5588
Departament opieki spo?ecznej i Spraw rodziny 1890 50 00 00
Departament ochrony ?rodowiska 1890 20 20 21
Biuro robót publicznych

Email: info@opw.ie

 

Ubezpieczenie

Kiedy zg?aszasz szkod? ubezpieczeniow? zwi?zan? z powodzi? pami?taj o poni?szych wskazówkach, co robi?, a czego unika?:

 • Zadzwo? na infolini? swojej firmy ubezpieczeniowej, aby jak najszybciej rozpocz?? procedury.
 • Zle? jak najszybciej osuszanie budynku i prace remontowe, aby unikn?? dalszych zniszcze?.
 • Porad? si? swojej firmy ubezpieczeniowej na temat renomowanych przedsi?biorców budowlanych.
 • Je?li musisz opu?ci? swój dom i zamieszka? gdzie? na czas powodzi sprawd? czy Twoje ubezpieczenie pokryje i tak? okoliczno??.
 • Upewnij si?, ?e Twoja firma ubezpieczeniowa mo?e si? z Tob? skontaktowa? je?li b?dziesz musia? opu?ci? dom.
 • Zapisuj wszystkie rozmowy z firm? ubezpieczeniow? i przechowuj wszelk? z nimi korespondencj?.
 • Nie zaczynaj ?adnych prac bez uprzedniej zgody firmy ubezpieczeniowej.

Departament Dziedzictwa ?rodowiska Naturalnego i W?adz Lokalnych - aby sprawdzi? Twoje w?adze lokalne kliknij na list? w?adz lokalnych.

Rzeczoznawcy budowlani w ka?dym oddziale w?adz lokalnych mog? zapewni? porad? i potwierdzi?, ?e wszelkie zaplanowane prace b?d? przeprowadzane zgodnie z prawem budowlanym.
Dokumenty A-M kliknij na list? rzeczoznawców budowlanyc
W?adze lokalne mog? zapewni? porad? dotycz?ca kanalizacji deszczowej na Twoim terenie, i informacj? o zalaniu dróg.

Serwis meteorologiczny - www.met.ie

National Flood Hazard Mapping - www.floodmaps.ie

Stowarzyszenie rzeczoznawców budowlanych Irlandii (ACEI) - w sprawach inspekcji konstrukcji. Wykaz in?ynierów konstruktorów zrzeszonych w ACEI zajdziesz na stronie www.acei.ie

Citizens Information (information on social and public services): www.citizensinformation.ie, 0761 07 4000