Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
6.jpg
Bottom Curve

Jak moge zabezpieczyc sie przed powodzia

Jak mog? zabezpieczy? mój dom i jego zawarto??
S? pewne rodzaje zabezpiecze?, które mo?esz zastosowa? w swoim domu, aby zminimalizowa? straty w czasie powodzi.

  • Aby poprawi? odporno?? ?cian na powód? mo?esz u?y? takich produktów jak p?ynne membrany, pow?oki polimerowe lub cementowe, kit, lepik, lub prefabrykowane membrany w arkuszach.
  • Aby poprawi? odporno?? powodziow? okien i drzwi upewnij si?, ?e izolacja dooko?a ram jest nietkni?ta i nie ma ?adnych p?kni??. Je?eli ramy b?d? futryny s? drewniane, zabezpiecz je wodoodporn? farb? olejn?, pomaluj lub polakieruj.
  • S? ró?ne rodzaje tymczasowych zabezpiecze?, które mog? by? zastosowane, aby ochroni? twój dom przed powodzi?, takie jak worki z piaskiem, p?yty przeciwpowodziowe oraz folia do zawijania. S? one szczegó?owo omówione poni?ej.
  • Je?eli wykonujesz rozbudow? domu lub prowadzisz inne prace budowlane, dobrze by?oby rozwa?y? wbudowanie w fundamenty wodoodpornej membrany. Rozwa? równie? izolacj? pustej przestrzeni w murze na poziomie parteru i podwy?szon? podmurówk? odporn? na wilgo?. Gniazdka elektryczne powinny by? umieszczone powy?ej wysoko?ci, do której dosi?g?y ju? wcze?niej wody powodziowe, a urz?dzenia klimatyzacyjne, urz?dzenia s?u??ce do ogrzewania lub urz?dzenia gazowe powinny zosta? umieszczone na pierwszym pi?trze lub na strychu.
  • Upewnij si?, ?e strumienie, rzeki lub jeziora w okolicach twojego budynku mieszkalnego mog? swobodnie p?yn??. Sprawd?, czy nic nie blokuje nurtu i upewnij si?, ?e brzegi nie ulegn? erozji.
  • czy masz sprz?t, który jest przydatny podczas powodzi, taki jak dykt?, foli? plastikow?, worki do piasku (niewype?nione), piasek, gwo?dzie, m?otek, ?opat?, ceg?y, klocki drewniane oraz pi??.
  • B?d? czujny i sprawdzaj regularnie, czy w Twoim domu nie ma p?kni?? lub szpar w murze, w pod?ogach lub dooko?a okien, drzwi oraz rur.
  • Je?li mieszkasz na obszarze zagro?onym powodzi?, dobrym pomys?em mo?e si? okaza? przechowywanie rzeczy osobistych na najwy?szym pi?trze domu, aby uchroni? je przed zniszczeniem przez wod?. Takie rzeczy s? bezcenne i niemo?liwe do zast?pienia. To samo dotyczy danych dotycz?cych twojego konta bankowego, polisy ubezpieczeniowej oraz wa?nych numerach telefonów.
  • Warto?ciowe przedmioty, takie jak komputery, telewizory, itp. powinny by? równie? przechowywane, je?li to mo?liwe, powy?ej poziomu terenu. Komputer, na przyk?ad, powinien by? ustawiony na stole lub biurku a nie pod nim.