Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
7.jpg
Bottom Curve

Jak moge zabezpieczyc sie przed powodzia

Co to s? p?yty przeciwpowodziowe
P?yty (floodboards) lub bariery przeciwpowodziowe (floodbarriers) to ruchome przegrody, które w wypadku powodzi mog? by? ustawiane w poprzek otworów, takich jak drzwi. Na rynku dost?pnych jest wiele specjalnie zaprojektowanych produktów, które mo?na kupi? i dopasowa?. Je?li kupujesz p?yty przeciwpowodziowe, powiniene? szuka? produktu oznaczonego znakiem jako?ci (np „latawiec”). a quality assurance mark (such as the ‘kite’ mark).

Mo?na te? wykona? bariery przeciwpowodziowe samemu. Trzeba tylko zwróci? uwag?, aby by?y wystarczaj?co mocne i aby pasowa?y do otworu, który maj? os?ania?.

Naj?atwiejszy sposób wykonania p?yty przeciwpowodziowej to zbudowanie drewnianej lub metalowej zapory, p?asko przylegaj?cej do ?ciany, drzwi lub przej?cia. Samo ci?nienie wody spowoduje, ?e przegroda pozostanie na miejscu. Skuteczno?? p?yt b?dzie uzale?niona od wytrzyma?o?ci ?cian i trwa?o?ci ramy. Najpopularniejszym rodzajem p?yty przeciwpowodziowej jest wsuwana w ram? od góry zapora, jako, ?e mo?e by? ?atwo usuni?ta, kiedy nie jest ju? potrzebna. Ale mo?na równie? wykona? rozmaite bariery zawieszane, które po obróceniu zamkn? dowolny otwór.