Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
8.jpg
Bottom Curve

Jak moge zabezpieczyc sie przed powodzia

Na czym polega owijanie
Owijanie jest zaawansowan? metod? ograniczania skutków powodzi, polegaj?c? na owini?ciu dolnych 60- budynku warstw? folii.

Nale?y wykopa? rów przy ?cianach zewn?trznych, które chcemy ochroni?. Foli? mocuje si? do ?cian powy?ej przewidywanego poziomu wody. Opada ona w dó? ?ciany i jest umieszczona ponad rur? drenarsk? u podstawy, a pó?niej wpuszczona w wykop i umocowana z drugiej strony workami z piaskiem. Owijanie budynków wymaga zdolno?ci manualnych i musi by? rozpocz?te na d?ugo przed pojawieniem si? fali powodziowej, jako, ?e zabiera sporo czasu. Na rynku dost?pne s? równie? gotowe produkty, które mo?na dopasowa? do budynku.

*Ostrze?enie!*
W wypadku bardzo silnej powodzi (kiedy poziom wody przekracza metr) utrzymywanie wody poza budynkiem mo?e by? bardziej szkodliwe, ni? jej wpuszczenie. Ci?nienie masy wody oddzia?uj?ce na dom mo?e zniszczy? konstrukcj? i fundamenty budynku. Tak wi?c nie nale?y blokowa? drzwi, okien ani przewodów wentylacyjnych powy?ej wysoko?ci 1 m.

Sprawd?, na jakim gruncie posadowiony jest Twój budynek mieszkalny. Je?li jest on porowaty (np kreda), wówczas wody powodzi mog? ?atwo przesi?ka? przez grunt. W tym wypadku lepiej po?wieci? czas na usuwanie warto?ciowych przedmiotów lub przenoszenie ich na pi?tro, ni? owija? dom lub dopasowywa? bariery przeciwpowodziowe.