Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
90.jpg
Bottom Curve

Jak moge zabezpieczyc sie przed powodzia

Produkty ochrony przeciwpowodziowej
Ostrze?enie!

W wypadku bardzo silnej powodzi (kiedy poziom wody przekracza metr) utrzymywanie wody poza budynkiem mo?e by? bardziej szkodliwe, ni? jej wpuszczenie. Ci?nienie masy wody oddzia?uj?ce na dom mo?e zniszczy? konstrukcj? i fundamenty budynku. Tak wi?c nie nale?y blokowa? drzwi, okien ani przewodów wentylacyjnych powy?ej wysoko?ci 1 m

protection_image.jpg

Je?li masz problem z pracami, które postanowi?e? wykona?, skontaktuj si? z w?adzami lokalnymi (z Inspektorem Nadzoru Budowlanego). Mo?e on zapewni? doradztwo i upewni?, ?e planowane prace pozostan? w zgodzie z przepisami budowlanymi. Aby znale?? numer telefonu do w?adz lokalnych skorzystaj ze strony www.environ.ie

protection_image2.jpg

Oto dost?pne na rynku, gotowe do u?ycia produkty ró?nych firm zabezpieczaj?ce przed powodzi?:

Bramy przeciwpowodziowe
Wsuwane przed wej?cia, takie jak bramy czy drzwi, aby powstrzyma? wod? poza budynkiem.

Worki przeciwpowodziowe
Mog? by? wykorzystywane zamiast worków z piaskiem. Nasi?kaj? wod? i formuj? barier? zapobiegaj?c? dalszemu przedostawaniu si? powodzi.

Bariery przeciwpowodziowe
Dost?pne w rozmaitych kszta?tach i rozmiarach, mog? zosta? u?yte aby zapobiec dostawaniu si? wody do budynku.

protection_image3.jpg


W jaki sposób zabezpieczy? swój dom
Musisz zabezpieczy? swój dom lub firm?. Podczas powodzi woda przedostanie si? do budynku przez trzy rodzaje otworów: drzwi, rury i przewody wentylacyjne. Mog? one zosta? tymczasowo zamkni?te za pomoc? zabezpiecze? dost?pnych u ró?nych producentów. Przyk?adowe produkty tego typu pokazane s? poni?ej.

Bariery przeciwpowodziowe do drzwi domowych
Tego rodzaju bariera szczelnie zamyka otwór drzwiowy w czasie wyst?powania zagro?enia powodziowego. Jest to bariera zdejmowana, samorozszerzaj?ca, nie potrzeba do niej ?adnych sta?ych zamocowa?. Wodoszczelno?? jest tu osi?gni?ta poprzez zastosowanie pow?oki z gumy neoprenowej.

floodgate_image.jpg

Bariery przeciwpowodziowe do drzwi przemys?owych.
Tego rodzaju bariera szczelnie zamyka otwór drzwiowy w czasie wyst?powania zagro?enia powodziowego. Jest to bariera zdejmowana, samorozszerzaj?ca, nie potrzeba do niej ?adnych sta?ych zamocowa?. Wodoszczelno?? jest tu osi?gni?ta poprzez zastosowanie pow?oki z gumy neoprenowej.

floodgate_image2.jpg

Otwory wentylacyjne
Otwory przewodów wentylacyjnych lub pustaki wentylacyjne musz? by? zamkni?te w czasie podwy?szonego zagro?enia powodziowego. Dost?pnych jest wiele rodzajów tymczasowych pokryw.

floodgate_image3.jpg

Rury i przewody kanalizacyjne
Rury i przewody kanalizacyjne mog? zosta? czasowo zablokowane za pomoc? samorozszerzaj?cych si? zatyczek. Mo?na te? zainstalowa? w rurach i przewodach kanalizacyjnych, oraz przewodach kanalizacji deszczowej, zawory o jednym kierunku przep?ywu, które uniemo?liwiaj? odp?yw wsteczny. Nadmuchiwane korki do rur mog? tymczasowo uszczelni? rury i miski ust?powe.

floodgate_image4.jpg

W sprawie bardziej szczegó?owych informacji o produktach, albo aby zorientowa? si?, jakie produkty b?d? najodpowiedniejsze dla Twojego domu, skontaktuj si? z poni?szymi producentami:

Floodgate Ireland 061 335492 www.floodgateireland.com
Mescal & Associates 021 4314388 www.mescal.ie
JFC Manufacturing Ltd 093 24066 www.jfc.ie
Lining Services Ltd 051 294090 www.liningservices.com
Flood Barrier Systems 01 6202030 www.floodguards.ie
GEO Solutions Ltd 059 9720687 email:info@tbmgesolutions.com
Independent Flood Defence Products 0044 1 953861192 www.ifdp.co.uk
Flodef Ltd 0044 1 792881741 www.flodef.com
Flood Control Ltd 0044 1 822832385 www.floodcontrol.co.uk
Aquatite 0044 1 608641195 www.aquatitesystems.com
Floodguards Systems Limited 0044 118 9733535 www.floodguards.com