Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
14.jpg
Bottom Curve

Jak moge zabezpieczyc sie przed powodzia

Worki z piaskiem
Posiadanie zapasu worków z piaskiem jest dobrym pomys?em, je?li mieszkasz na terenie zalewowym. Gdy nie masz worków z piaskiem, mo?esz u?y? w zamian np. poszewek na poduszki lub worków na ?mieci wype?nionych ziemi? ogrodow?. Pami?taj, aby nie wype?nia? ich zbyt wcze?nie, lub za daleko od miejsca, gdzie b?d? ci potrzebne, bo b?d? bardzo ci??kie.

 • Nape?niaj?c worek piaskiem u?yj r?kawic ochronnych, poniewa? piasek ma w?a?ciwo?ci ?cierne
 • Nie wype?niaj worków bardziej ni? do po?owy. Nie ma te? potrzeby zwi?zywa? ko?ców worka, wystarczy podwin?? otwarty koniec pod spód kiedy je uk?adasz.
 • Usu? wszelki gruz i ?mieci z obszaru, gdzie maj? by? umieszczone worki.
 • U?ó? do po?owy wype?nione worki rz?dem, równolegle do kierunku przep?ywu wody.
 • Uk?adaj worki warstwami, jak ?cian? z cegie?, i upewnij si?, ?e w ka?dej kolejnej warstwie worki s? przesuni?te w stosunku do worków z warstwy poni?ej.
 • Ubijaj worki solidnie, aby unikn?? powstania przerw i stworzy? ciasny wa?.
 • Je?li potrzebujesz os?ony z worków z piaskiem wy?szej ni? trzy warstwy, zbuduj j? w formie piramidy: zacznij od podstawy szeroko?ci wi?cej ni? czterech worków, a pó?niej uk?adaj kolejne warstwy, zw??aj?c ku górze.
 • W celu dodatkowej ochrony przeciwwodnej pokryj worki foli?; upewnij si?, ?e obci??y?e? foli? dodatkowymi workami z piaskiem.

Jakkolwiek worki z piaskiem stanowi? popularne zabezpieczenie przed powodzi? maj? te? swoje minusy:

 • W warunkach zagro?enia trudno zgromadzi? wystarczaj?c? ilo?? worków.
 • Nape?nianie jest czasoch?onne i wymaga wspó?pracy dwóch osób.
 • Kiedy worki maja kontakt z wod? powodziow? zatrzymuj? zanieczyszczenia, np. ?cieki
 • Materia?, z którego s? zrobione worki ulega biodegradacji; pozostawiony w jednym miejscu przez d?ugi okres czasu mo?e si? rozpa??.