Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
40.jpg
Bottom Curve

Planowanie Przestrzenne

Wytyczne do planowania dla w?adz lokalnych
Pobierz broszur? – Przygotowanie domu odpornego na powód? (177 kbs)


Biuro Robót Publicznych (Office of Public Works) w porozumieniu z Departamentem Dziedzictwa ?rodowiska Naturalnego i W?adz Lokalnych oraz innymi powi?zanymi organizacjami, jest w trakcie przygotowywania obszernych dyrektyw umo?liwiaj?cych urbanistom szeroki udzia? w zarz?dzaniu zagadnieniami zwi?zanymi z tematyk? powodzi.

floodimage9.jpg

W toku realizacji powy?szego zadania podj?to decyzj?, aby udost?pni? wst?pne wytyczne zatytu?owane ”Ryzyko powodzi i zagospodarowanie przestrzenne – sugerowana polityka w??czania do planów zagospodarowania”. Wytyczne nie s? kompletne, ale omawiaj? podstawowe zagadnienia które nale?y rozwa?y? przygotowuj?c wytyczne do planowania i kontroluj?c zagospodarowanie terenów zagro?onych powodzi?.

Intencj? Biura Robót Publicznych jest opublikowanie formalnych dyrektyw i pouczenie urbanistów, i? za??czony szkicowy projekt przedstawia najlepsze stosowane obecnie rozwi?zania. W okresie przej?ciowym oczekuje si?, ?e urbani?ci wezm? je pod uwag? przy podejmowaniu decyzji i przygotowywaniu rozwi?za? planistycznych.