Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
19.jpg
Bottom Curve

Po powodzi
Czego b?dziesz potrzebowa?.
Zanim rozpoczniesz oczyszczanie swojego domu upewnij si?, ?e masz potrzebny sprz?t:

 • Aparat fotograficzny, aby zarejestrowa? zniszczenia dokonane przez powód?.
 • Podstawowy zestaw narz?dzi z m?otkiem, gwo?dziami, ?rubokr?tem i kluczem.
 • Miot?y, mopy, szczotki i wiadra.
 • Detergenty i ?rodki dezynfekuj?ce do u?ytku domowego.
 • Kalosze, r?kawiczki gumowe i odzie? ochronna.
 • ?opaty.
 • Grzejniki, dmuchawy powietrza i osuszacze, je?li s? dost?pne.
 • Mocne worki na odpady.

Usuwanie stoj?cej wody

 • Stra? po?arna zapewni wypompowanie wody, za które mo?e by? naliczona op?ata, mo?na te? wypo?yczy? pomp? ze sklepu DIY (zrób-to-sam). Alternatyw? jest wynaj?cie specjalistycznej firmy zajmuj?cej si? usuwaniem skutków powodzi, która wypompuje wod?.
 • Usuwaj wod? etapami, aby zapobiec problemom z oddzia?ywaniem ci?nienia wody na konstrukcj? budynku. Zaleca si? usun?? dziennie nie wi?cej ni? jedn? trzeci? ilo?ci wody
 • Nie ogrzewaj domu o wi?cej ni? 4?C, dopóki nie usuniesz ca?ej stoj?cej wody.

Usuwanie szlamu

 • Usu? ?opat? tak wiele szlamu, jak to mo?liwe, i u?yj wody z w??a, aby wymy? reszt?.
 • Je?li szlam pokrywa ?ciany od wewn?trz i z zewn?trz usuwaj go etapami, tak, by obci??enie pozostawa?o jednakowe z obu stron ?ciany.
 • Do usuwania szlamu z budynku nie nale?y u?ywa? wody pod wysokim ci?nieniem.

Sprz?tanie i dezynfekcja

 • Wyszoruj powierzchnie gor?c? wod? z myd?em i silnie dzia?aj?cym detergentem. nie zapomnij wyczy?ci? miejsc trudno dost?pnych , takich jak przestrze? pod szafkami kuchennymi
 • Przedmioty takie jak meble tapicerowane, odzie?, i obuwie, które mia?y kontakt z wod? powodziow? powinny zosta? spakowane w worki na ?mieci (bezpiecznie zawi?zane) i wywiezione.
 • Prawdopodobnie b?dziesz zmuszony wynaj?? kontener na ?mieci, aby pozby? si? wszystkich rzeczy do wyrzucenia z Twojego domu. Je?li wyst?pujesz o odszkodowanie, nie wyrzucaj niczego, dopóki nie zezwoli ci na to firma ubezpieczeniowa.
 • Wszystkie powierzchnie s?u??ce do przygotowywania ?ywno?ci powinny by? gruntownie wyczyszczone i zdezynfekowane.
 • Pozwól czyszczonym powierzchniom dok?adnie wyschn?? – je?li znajduj? si? na nich bakterie, mog? prze?y? w wilgotnym ?rodowisku.