Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
18.jpg
Bottom Curve

Po powodzi
Obraz zniszcze? dokonanych w Twoim domu przez powód? mo?e by? trudny do zniesienia dla ca?ej rodziny. Upewnij si?, ?e wszyscy otrzymuj? wsparcie, odpoczynek i odpowiednie po?ywienie. Czyszczenie mo?e si? wydawa? zadaniem ponad si?y, ale dokonasz tego krok po kroku.

  • Upewnij si?, ?e gaz, elektryczno?? i inne zawory paliwa s? zakr?cone.
  • Mo?na wynaj?? generatory jako tymczasowe ?ród?a energii, ale niezb?dna jest odpowiednia wentylacja, jako, ?e mog? one wydziela? tlenek w?gla. Pozwól silnikowi generatora ostygn??, zanim ponownie nape?nisz urz?dzenie paliwem.
  • Upewnij si?, czy wszystkie urz?dzenia gazowe s? od??czone.
  • Dokonaj tymczasowych napraw dachu, je?li zosta? zniszczony. Na tymczasowe pokrycie dobrze nadaje si? brezent.