Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
43.jpg
Bottom Curve

Po powodzi
Ruch powietrza jest najlepszym sposobem na wysuszenie budynku i od?wie?enie powietrza wewn?trz. Zachowaj cierpliwo?? i upewnij si?, ?e dom jest zupe?nie suchy zanim si? ponownie wprowadzisz.

Co robi? a czego nie

 • Otwieraj okna i drzwi aby wywietrzy? dom.
 • Upewnij si?, ?e dom jest zabezpieczony (uwagi poni?ej).
 • Otwórz pustaki i przewody wentylacyjne.
 • Myj r?ce ?rodkiem dezynfekuj?cym po ka?dym bezpo?rednim kontakcie z wod?.
 • Przed wej?ciem do budynku sprawd?, czy konstrukcja ?cian zewn?trznych i dachu nie uleg?a zniszczeniu.
 • Nie w??czaj ?adnych mediów dopóki nie zastan? sprawdzone przez rzeczoznawc?.
 • Nie jedz po?ywienia, które mia?o kontakt z wod? powodziow?.
 • Nie próbuj przenosi? ?adnych ci??kich, niestabilnych przedmiotów samemu – zapewnij sobie pomoc.

Suszenie budynku
Kiedy osuszasz budynek, dobrym rozwi?zaniem jest rozpocz?cie od strychu i stopniowe kierowanie si? w dó?, usuwaj?c równocze?nie uszkodzone lub zniszczone przedmioty i udra?niaj?c kana?y wentylacyjne.

 • Mo?esz pozwoli?, aby twój dom wysech? sam, ale mo?e to potrwa? miesi?cami. Suszenie przyspieszy ten proces tak, ?e zabierze to zaledwie kilka tygodni. Którykolwiek sposób wybierzesz, upewnij si?, ?e wilgo?, która dosta?a si? do konstrukcji budynku zosta?a usuni?ta. Czasem ?ciany wydaj? si? suche z wierzchu, ale wewn?trz wci?? znajduje si? wilgo?. W razie w?tpliwo?ci zwró? si? do specjalisty, aby upewni? si?, ?e Twój dom jest ca?kowicie suchy.
 • We wszystkich wypadkach, im wcze?niej rozpocznie si? suszenie, tym wi?ksze szanse na sukces – pierwsze 48 godzin po powodzi ma najwi?ksze znaczenie.
 • Je?li twój grzejnik zosta? przetestowany przez profesjonalistów i ma certyfikat bezpiecze?stwa, mo?e by? u?yty wspomagaj?co do osuszania domu. Utrzymuj temperatur? na poziomie 20 do 22?C. Nale?y unika? zbyt wysokich temperatur, poniewa? gwa?towne nagrzewanie mo?e prowadzi? do p?kania tynków etc.
 • B?d? ?wiadom, ?e sama temperatura nie wysuszy twojego domu. Bardzo istotne s? cyrkulacja powietrza i wilgotno??.
 • Dobra wentylacja ma kluczowe znaczenie, tak wiec przy ?adnej pogodzie zostaw okna i drzwi otwarte, a kiedy pada – uchylone.
 • Je?li u?ywasz osuszacza, zamknij zewn?trzne drzwi i okna, szczególnie przy brzydkiej pogodzie.

Po powodziach zdarza?y si? przypadki pl?drowania domów, tak wi?c chocia? istotne jest wietrzenie domu, nie mo?na zapomina? o zabezpieczeniach. Pami?taj, ?e alarm przeciww?amaniowy móg? zosta? uszkodzony przez wod? i mo?e nie dzia?a?.

Nie pozostawiaj otwartych zewn?trznych drzwi i okien, kiedy budynek jest niezamieszka?y, i upewnij si?, ?e jest w?a?ciwie zamkni?ty, kiedy wychodzisz. Je?li trzeba, zamontuj w otwartych lub wybitych oknach siatk? zabezpieczaj?c?.