Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
22.jpg
Bottom Curve

Po powodzi
Elementy instalacji technicznych musza zosta? sprawdzone przez rzeczoznawc? zanim przyst?pisz do ich u?ytkowania. Zniszczenia w wyniku powodzi mog? nie by? widoczne, i u?ywanie instalacji mo?e by? bardzo niebezpieczne.

Elektryczno??
Elektryk sprawdzi puszki po??czeniowe, wyprowadzenia gniazdek elektrycznych, w??czniki ?wiat?a i puszki na suficie aby upewni? si?, czy wewn?trz nie znajduje si? woda. Wspó?czesne okablowanie mo?e wytrzyma? krótki okres powodzi, ale je?li twój dom by? zalany d?u?ej ni? kilka godzin wymiana okablowania mo?e okaza? si? konieczna.

Gaz
W czasie powodzi woda i szlam mog? przedosta? si? do instalacji gazowej. Instalator z uprawnieniami mo?e sprawdzi? urz?dzenia gazowe, które mog? by? niebezpieczne, cho? wydaje si?, ze dzia?aj? prawid?owo.

Woda
Je?li podejrzewasz, ze ?ród?o wody, z którego korzystasz, mog?o zosta? ska?one, skontaktuj si? z w?adzami lokalnymi i przed spo?yciem gotuj wod? z kranu przynajmniej przez 20 minut.

Skontroluj stan rur rozprowadzaj?cych wod? w twoim domu aby mie? pewno??, ?e nie zosta?y zniszczone, sprawd? równie? izolacje wokó? rur i wymie? j?, je?li b?dzie to konieczne.

Lokalne ?ród?a wody, takie jak studnie czy cysterny, mog? by? ska?one i nie powinno si? z nich korzysta? dopóki b?d? kilkukrotnie skontrolowane. Skontaktuj si? w tej sprawie ze specjalist?.

Instalacja kanalizacyjna
Drena? i kanalizacja rzadko s? niszczone przez powód?, ale w przypadku zatkania nieczysto?ci mog? si? cofa?. Sprawd? instalacj? kanalizacyjn? sp?ukuj?c wod? w toalecie i odkr?caj?c krany. Zg?o? zablokowanie instalacji kanalizacyjnej w?adzom lokalnym. Je?li nale?y dokona? naprawy kanalizacji, zastanów si? nad zainstalowaniem zaworu zwrotnego (przeciwzalewowego).

Je?li posiadasz w?asny system kanalizacyjny (np przydomowa oczyszczalnia ?cieków), upewnij si?, ?e nie wyst?pi?y zniszczenia mog?ce narazi? na szwank zdrowie. Nasi?kni?ta wod? gleba mo?e zaburzy? prawid?owe funkcjonowanie systemu. Nie korzystaj z kanalizacji dopóki poziom wody nie opadnie.

Napraw zniszczone zbiorniki etc i popro? o skontrolowanie ich przez specjalist? tak szybko, jak to mo?liwe.

Je?li mo?na spodziewa? si? powodzi, upewnij si?, ?e zbiornik kanalizacyjny jest pe?en. W razie silnej powodzi pusty zbiornik mo?e zosta? zmyty.