Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
100.jpg
Bottom Curve

Po powodzi
Kiedy do?wiadczy?e? strat w wyniku powodzi, Twoim pierwszym zadaniem powinno by? oszacowanie zniszczenia Twojego domu. Wype?nianie wniosku do ubezpieczalni, niezale?nie od rozmiaru zniszczenia, nie zawsze jest tak proste, jak my?lisz.

  • Przeanalizuj Twoj? polis? ubezpieczeniow?.
  • Zadzwo? na infolini? swojej firmy ubezpieczeniowej.
  • W sprawie zniszczonego mienia mo?esz równie? skontaktowa? si? z rzeczoznawc? – wype?ni on wniosek w Twoim imieniu (wiele firm specjalizuje si? w szacowaniu strat).
  • Zadzwo? do sprawdzonego fachowca, ?eby dokona? napraw niezb?dnych dla bezpiecze?stwa.
  • Spisz wszystko, co si? wydarzy?o, z godzinami i datami w??cznie.
  • Gromad? wszystkie rachunki za niezb?dne naprawy.
  • Je?li Twój dobytek uleg? zniszczeniu, zrób zdj?cia - stanowi? one wa?ny dowód. Nie zawsze wykonalne jest przechowywanie zniszczonych przedmiotów.