Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
37.jpg
Bottom Curve

Po powodzi
Pobierz broszur? - Odnawianie ogrodu (120 kbs)


G leba i rabaty
  • Rozmok?a gleba mo?e doprowadzi? do sp?ycenia systemu korzeniowego, co powoduje niestabilno?? ro?lin i sk?onno?? do wysychania w suchych okresach. Poczekaj, a? gleba przeschnie i wówczas przekop teren (odwracaj?c ziemi? na g??boko?? ?opaty) aby zapobiec wyst?powaniu tego problemu.
  • W przypadku, gdy teren zalany jest wod? morsk? jedyne, co mo?esz zrobi?, to wykopa? cenne ro?liny, zmy? gleb? i posadzi? ro?liny w pojemnikach.

Stawy

Wi?kszo?? ro?lin wodnych mo?e rozwija? si? normalnie w powodzi wody s?odkiej, ale w wodzie morskiej prawdopodobnie zmarniej?. Najlepszym sposobem, aby ochroni? Twój staw, jest zamocowanie na nim siatki , aby zapobiec wymyciu ro?lin i ryb.

Ro?liny

  • Wi?kszo?? ro?lin ogrodowych przetrwa kilkudniowe zanurzenie w wodzie, ale korzenie b?d? potrzebowa?y tlenu. Wykop ro?liny wid?ami, sp?ucz szlam i pozosta?o?ci z korzeni i li?ci i posad? ponownie w bardziej suchej cz??ci ogrodu lub pojemniku.
  • Oberwij wszystkie br?zowiej?ce lub martwe li?cie i ga??zie.
  • Nawie? gleb? nawozem o wyd?u?onym okresie dzia?ania, aby uzupe?ni? straty sk?adników od?ywczych.
  • Postaw ro?liny rosn?ce w pojemnikach na ceg?ach, aby umo?liwi? im odwodnienie.

Trawniki
Nie chod? po trawnikach nasi?kni?tych wod?. Poczekaj, a? wyschn? i delikatnie napowietrz wierzchni? warstw? gleby (na g??boko?? oko?o 13 cm) za pomoc? wide?. Wprowad? troch? grubego piasku, bez zawarto?ci wapienia, w otwory po wid?ach i ponownie obsiej miejsca pozbawione trawy.

Warzywa
Wyrzu? uprawy które mog?y by? pokryte wodami powodzi i pozwól wyrosn?? chwastom, które pomog? osuszy? gleb? zanim przyst?pisz do ponownej uprawy.