Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
24.jpg
Bottom Curve

Jak Moge sie przygotowac do powodzi

Plan powodziowy dla mojej rodziny
Oprócz zabezpieczenia Twojego domu sam równie? mo?esz przygotowa? si? do powodzi, tak, ?e kiedy nadejdzie, b?dziesz wiedzia?, co robi? i b?dziesz pewien, ?e Ty, Twoja rodzina i najcenniejsze mienie s? bezpieczne.

Powód? mo?e nadej?? bardzo szybko i bez ostrze?enia, tak wi?c dobrze jest mie? plan powodziowy dla rodziny po to, aby ka?dy wiedzia? jak ma si? zachowa? w razie zagro?enia. Poni?ej wyszczególniono sprawy, które powiniene? rozwa?y? – kiedy nadejdzie powód?, b?dziesz przygotowany.

 • Przechowuj list? numerów alarmowych blisko telefonu lub zapisz je w pami?ci twojego telefonu stacjonarnego i komórkowego.
 • Zaopatrz si? w zestaw przeciwpowodziowy i upewnij si?, ?e wszyscy wiedza gdzie go znale??. Twój zestaw przeciwpowodziowy powinien si? sk?ada? z latarki, ciep?ych i wodoodpornych ubra?, radia na bateri? lub nakr?canego, r?kawic gumowych, kaloszy, zestawu pierwszej pomocy oraz kocy.
 • Sporz?d? list? rzeczy niezb?dnych dla dzieci, które b?dziesz musia? ze sob? zabra? w razie konieczno?ci ewakuacji. Na przyk?ad: mleko, jedzenie dla dzieci, wysterylizowane butelki, pieluszki, ulubionego misia b?d? zabawk? Twojego dziecka.
 • Pomy?l, które z Twoich rzeczy s? dla ciebie najcenniejsze, w??czaj?c w to przedmioty warto?ciowe, ale co wa?niejsze te, których nie b?dziesz móg? odkupi?, np albumy, rodzinne pami?tki. Sporz?d? ich list? i upewnij si?, ?e wiesz gdzie s? te rzeczy, aby? móg? je szybko przenie?? w bezpieczne miejsce.
 • Czy ktokolwiek z Twojej rodziny potrzebuje leków? Je?li tak, nie zapomnij wzi?? ich ze sob?.
 • Gaz oraz elektryczno??: upewnij si?, ?e wiesz gdzie s? ich wy??czniki. Czy by?by? w stanie je znale?? w ciemno?ciach?
 • Ustal bezpieczne miejsce, w którym b?dziesz móg? zaparkowa? samochód, je?li b?dziesz mia? czas.
 • Je?li musisz opu?ci? dom, czy b?dziesz mia? dok?d pój??? Czy b?dziesz w stanie dotrze? tam bezpiecznie pami?taj?c, ?e niektóre drogi mog? by? zablokowane przez powód??
 • Je?li kto? z cz?onków Twojej rodziny jest osob? starsz? lub niepe?nosprawn?, jak wydostaniesz j? bezpiecznie z domu?
 • Nie zapominaj o zwierz?tach domowych. Upewnij si?, ?e masz dla nich bezpieczne schronienie w razie powodzi. Je?li zostaniesz ewakuowany, czy mo?esz je zatrzyma? przy sobie, lub czy b?d? one musia?y by? trzymane gdzie indziej?
 • Dzia?ania które mo?esz podj?? bezpo?rednio przed powodzi?, zmniejszaj?ce lub zapobiegaj?ce zniszczeniom, wymienione s? w rozdziale ?Nadchodzi powód?. Co robi??. Pomy?l o nich. Które mog? dotyczy? Ciebie? Które z nich b?dziesz w stanie zastosowa?, kiedy nadci?gnie powód?? Które b?d? dla Ciebie priorytetowe?
 • Prze?wicz Twój plan powodziowy. Upewnij si?, ?e ka?dy z domowników wie, co powinno by? zrobione, i co jest bezpieczne.