Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
1.jpg
Bottom Curve

Jak moge sie przygotowac do powodzi

Rady dla starszych i osób niesprawnych ruchowo
Pobierz broszur? - Tworzenie planu powodziowego dla rodziny i osób starszych (105 kbs)


Bezpiecze?stwo ludzi starszych i osób niesprawnych ruchowo jest jedn? z najwa?niejszych spraw w obliczu powodzi.

 • Upewnij si?, ?e starszy lub niesprawny cz?onek rodziny, s?siad czy przyjaciel ma gdzie si? zatrzyma? w razie powodzi.
 • Je?li jeste? niesprawny skontaktuj si? z lokaln? s?u?b? zdrowia (Health Board) i spytaj, w jaki sposób mog? Ci pomóc w wypadku zagro?enia powodzi?
 • Zaplanuj drog? ewakuacyjn?, w szczególno?ci je?li mieszkasz w bungalowie.
 • Je?li mieszkasz w domu i posiadasz zabezpieczenia na oknach, zawsze trzymaj klucz na pi?trze, aby? móg? wpu?ci? ratowników gdy b?dzie to konieczne.
  Sporz?d? list? przydatnych numerów i trzymaj j? w bezpiecznym miejscu. Lista powinna zawiera?:
  • Rodzin? i s?siadów, którzy mog? pomóc.
  • W?adze lokalne oraz lokaln? s?u?b? zdrowia.
  • Twoj? firm? ubezpieczeniow? oraz numery alarmowe.