Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
44.jpg
Bottom Curve

Jak moge sie przygotowac do powodzi

Sk?d b?d? wiedzie?, ?e nadchodzi powód?
Je?li zamieszkujesz tereny zagro?one powodzi?, mo?esz si? o nadchodz?cym zagro?eniu dowiedzie? na wiele sposobów, mi?dzy innymi z:

  • prognozy pogody (w radiu, telewizji, lokalnej stacji meteorologicznej) – mog? one ostrzega? przed nadej?ciem silnych opadów lub powodzi
  • poziomu wody – sprawdzenie, czy poziom wody w najbli?szej rzece, jeziorze czy estuarium podnosi si? lub zaczyna ona wylewa? mo?e u?wiadomi? nam zagro?enie powodziowe. Nie nale?y jednak wchodzi? do wody – mo?e si? ona okaza? g??bsza, ni? Ci si? wydaje.
  • karty p?ywów – je?li mieszkasz nad morzem lub estuarium, tabele p?ywów mog? wskaza?, kiedy spodziewany jest najwy?szy poziom wody. Sztormowa pogoda i fronty niskiego ci?nienia równie? mog? spowodowa? podniesienie si? poziomu morza powy?ej stanu normalnego (spi?trzone i wysokie fale) i spowodowa? powód?. Prognozy p?ywów w Irlandii i UK na siedem dni naprzód mo?na znale?? na stronie www.pol.ac.uk/ntslf/tides/