Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
38.jpg
Bottom Curve

Powódz a rolnictwo
Pobierz broszur? – Opieka nad ?ywym inwentarzem i zwierz?tami domowymi (123 kbs)


Je?li masz farm? z ?ywym inwentarzem, w razie powodzi konieczne b?dzie zaj?cie si? nie tylko Twoj? rodzin? i domem, ale tak?e zwierz?tami. Opracuj plan powodziowy aby ochroni? Twoj? posiad?o??, jej wyposa?enie i Twoje zwierz?ta.

floodimage3.jpg

Opracowuj?c plan powodziowy dla inwentarza powiniene? rozwa?y? nast?puj?ce zagadnienia:

 • Stwórz list? telefonów alarmowych, w??czaj?c telefony Twoich pracowników, s?siadów, weterynarza, weterynarza okr?gowego, s?u?b kontroli ska?enia, lokalnego schroniska dla zwierz?t, s?u?b opieki nad zwierz?tami, lokalnego biura Teagasc (doradztwa rozwoju rolnictwa i produkcji ?ywno?ciowej) i bazy ci?gników.
 • Ustal osob? kontaktow? poza terenem farmy. Upewnij si?, ?e wszystkie informacje s? spisane i ka?dy cz?onek Twojej rodziny posiada kopi?.
 • Upewnij si?, ?e ka?de zwierz? posiada trwa?y i widoczny identyfikator.
 • Sprawd?, czy drób hodowany na obszarze zagro?onym powodzi? ma dost?p do zlokalizowanych na terenach wy?ej po?o?onych grz?d, po?ywienia i czystej wody.
 • Dokonuj regularnych przegl?dów bezpiecze?stwa wszystkich narz?dzi, budynków, i urz?dze? na Twoje farmie.
 • Usu? druty kolczaste i rozwa? takie wyznaczenie przebiegu sta?ych ogrodze?, aby zwierz?ta w razie powodzi mog?y przedosta? si? na tereny wy?ej po?o?one.
 • Zainstaluj r?czn? pomp? i zaopatrz si? w wystarczaj?c? ilo?? du?ych zbiorników na wod?, potrzebn? dla Twojego inwentarza przynajmniej na tydzie? (woda z wodoci?gów komunalnych lub studni cz?sto zostaje ska?ona w czasie powodzi).
 • Zlokalizuj alternatywne ?ród?a wody i energii elektrycznej. Generator z bezpiecznie zmagazynowanym zapasem paliwa mo?e okaza? si? niezb?dny, szczególnie je?li w hodowli zwierz?t u?ywasz urz?dze? elektrycznych.
 • Zabezpiecz lub usu? wszelkie przedmioty, które mog? zosta? porwane przez wod? lub przesuni?te: zawsze zabezpieczaj ci?gniki, zbiorniki z propanem, i inne przedmioty wielkogabarytowe. Je?li posiadasz ?odzie, koryta do paszy lub inne du?e zbiorniki, wype?nij je wod? – to zabezpieczy je przed unoszeniem przez wod? i oprócz tego pozwoli Ci zgromadzi? dodatkowe zapasy wody.
 • Je?li u?ywasz lamp do nagrzewania lub innych urz?dze? elektrycznych, upewnij si?, ?e przewody s? zabezpieczone (zaizolowane) i ?e przy grza?ce nie znajduj? si? substancje palne.
 • Oznacz materia?y niebezpieczne i umie?? je wszystkie w jednym, bezpiecznym miejscu. Poinformuj lokaln? stra? po?arn? i inne s?u?by ratownicze o miejscu lokalizacji materia?ów niebezpiecznych na terenie Twojego gospodarstwa.