Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
38.jpg
Bottom Curve

Powódz a rolnictwo
Je?li Twoje gospodarstwo zosta?o zalane przez powód?, b?dziesz chcia? przywróci? wszystko do normalno?ci tak szybko, jak to tylko mo?liwe; oto kilka rad jak przyspieszy? ten proces a jednocze?nie zachowa? ostro?no??.

Czyszczenie i osuszanie Twojej posiad?o?ci

 • Skontaktuj si? ze Stra?? po?arn? je?eli konieczne jest wypompowywanie wody z terenu Twojego gospodarstwa. Dopóki poziom wody jest wysoki, nie mo?e ona zosta? wypompowana.
 • Skontaktuj si? z przedsi?biorstwami komunalnymi aby sprawdzi?, czy dostarczane media s? bezpieczne. Je?li chodzi o elektryczno??, za?ó?, ?e wszystkie przewody s? pod napi?ciem i wy??cz pr?d za pomoc? g?ównych wy??czników. Aby uzyska? dalsze porady skontaktuj si? ze specjalist? z uprawnieniami.
 • Je?li wchodz?c na teren  wyczuwasz zapach gazu, skontaktuj si? niezw?ocznie z pogotowiem gazowym.

Martwe zwierz?ta.
Hodowcy powinni usun?? martwe zwierz?ta wed?ug standardowo stosowanych procedur. Obecno?? padliny na drogach i na gruntach publicznych powinna zosta? zg?oszona w?adzom lokalnym.

Jak si? zabezpiecza?.

 • Unikaj bezpo?redniego kontaktu z osadami, szlamem i szcz?tkami.
 • Wk?adaj wodoodporne r?kawice ochronne i wytrzyma?e obuwie.
 • Przed rozpocz?ciem pracy zabezpiecz wszystkie skaleczenia i istniej?ce zranienia, nawet niewielkie, za pomoc? sterylnego, wodoodpornego opatrunku. Wszelkie nowe skaleczenia lub zranienia powinny zosta? natychmiast przemyte czyst?, bie??c? wod? i zabezpieczone sterylnym, wodoodpornym opatrunkiem.
 • Zakryj d?ugie w?osy, aby unikn?? ich kontaktu ze ska?onymi osadami.
 • Nie jedz, nie pij ani nie pal w czasie czyszczenia. Unikaj te? dotykania twarzy, chyba, ?e dok?adnie umy?e? twarz i r?ce czyst? wod? i myd?em. Osusz r?ce i twarz czystym r?cznikiem.
 • Pij tylko z czystych pojemników.
 • Je?li zmok?e? lub zmarz?e?, oczy?? si?, osusz i ogrzej tak szybko, jak to mo?liwe. Wypij co? ciep?ego przed ponownym przyst?pieniem do pracy.
 • Po u?yciu dok?adnie umyj wszystkie r?kawice, narz?dzia i ubrania.
 • Skontaktuj si? z lekarzem w przypadku choroby podobnej do grypy lub gor?czki, szczególnie je?li jest powi?zana z silnym bólem g?owy i problemami skórnymi.

Wi?cej porad dotycz?cych sprz?tania po powodzi mo?na znale?? w dziale'Po powodzi' .