Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
38.jpg
Bottom Curve

Powódz a rolnictwo
  • Przenie? maszyny, pasze, ziarno i ?rodki ochrony ro?lin (pestycydy i herbicydy) na wy?szy poziom. Je?li posiadasz dwukondygnacyjn? stodo??, wy?sza kondygnacja stanowi dobre miejsce na tymczasowy magazyn.
  • Otwórz bramy, aby zwierz?ta inwentarskie mog?y umkn?? przed wod?.
  • Je?li poziom wody si? podnosi, spróbuj przegna? zwierz?ta przez wod?, w której nie ma zatorów. Byd?o dobrze p?ywa, ale problemem dla nich s? ogrodzenia i inne przeszkody. Przep?yni?cie d?ugiego dystansu w spokojnej wodzie jest bezpieczniejsze, ni? krótkiego w wodzie o gwa?townym pr?dzie.
  • Pozostaw okna i drzwi budynków otwarte przynajmniej na 5 cm, co pozwoli unikn?? ró?nicy ci?nie? i pomo?e zapobiec zmyciu budynków.
  • Je?li to mo?liwe, przenie? silniki i inne przeno?ne urz?dzenia elektryczne w suche miejsce.
  • Zamocuj drewno, rury nawadniaj?ce, zbiorniki paliwa i inne wolno stoj?ce przedmioty czy materia?y. Mo?na te? zastosowa? podwójny system zamkni?cia zbiorników z paliwem czy magazynów pestycydów.
  • Aby nie dopu?ci? do przedostania si? wody powierzchniowej do Twojej studni u?yj materia?ów takich jak grube folie i ta?my klej?ce do przyklejenia pokrywy do obudowy studni.