Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
38.jpg
Bottom Curve

Powódz a rolnictwo
Je?li mieszkasz w pobli?u cieku wodnego takiego jak rzeka czy strumie?, masz wynikaj?ce z tego prawa i obowi?zki dotycz?ce zbiorników wodnych i sytuacji powodziowej. Kilka z nich wymieniono poni?ej:

  • Twoj? w?asno?ci? mo?e by? teren a? do ?rodka nurtu rzeki. Zale?y, w jaki sposób opisano to w akcie w?asno?ci.
  • Masz prawo do wykonywania na swoim terenie prac w celu zabezpieczenia go przed powodzi? i erozj?. Mo?e to si? wi?za? z konieczno?ci? otrzymania przed rozpocz?ciem prac pozwolenia od w?adz lokalnych.
  • Ponosisz odpowiedzialno?? za stan przep?ywaj?cej wody i nie powiniene? jej tamowa? ani zanieczyszcza?, poniewa? naruszasz w ten sposób prawa w?a?cicieli terenów mieszkaj?cych w dole rzeki.
  • Dotyczy to równie? odpowiedzialno?ci za doprowadzenia do porz?dku koryta rzeki poprzez oczyszczenie z pozosta?o?ci powodzi, poniewa? je?li tego nie zrobisz, mog? one spowodowa? zniszczenia w dolnym biegu rzeki.
  • Na swoim terenie mo?esz posiada? zabezpieczenia przeciwpowodziowe, takie jak ?ciany i wa?y ziemne, które maj? istotne znaczenie zarówno dla ochrony Twojej jak i innych.

Powy?sze wytyczne maj? jedynie znaczenie informacyjne. W konkretnej sytuacji nale?y zawsze szuka? szczegó?owej porady prawnej. Nie powiniene? dzia?a? lub powstrzymywa? si? od dzia?ania tylko z uwagi na kierowanie si? wskazówkami zawartymi na tej stronie bez szukania w?a?ciwej porady prawnej lub fachowej.