Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
10.jpg
Bottom Curve

Co robic w przypadku powodzi

Nadchodzi powódz - co robic
Pobierz broszur? – W przypadku powodzi (109 kbs)


Je?li s?dzisz, ze nadchodzi powód?, nie panikuj! Sprawd? plan powodziowy Twojej rodziny aby upewni? si?, ?e wiesz, co nale?y zrobi?.

Dzia?ania, które powinny zosta? podj?te bezpo?rednio przed powodzi?, aby zredukowa? zniszczenia i zapewni? bezpiecze?stwo Tobie i Twojej rodzinie, wyszczególnione s? poni?ej.

floodimage5.jpg

Wewn?trz domu

 • Przenie? przedmioty warto?ciowe oraz inne przedmioty w bezpieczne miejsce. Umie?? je powy?ej poziomu powodziowego lub na pi?trze twojego domu. (rozwa? przechowywanie tego typu przedmiotów na pi?trze lub na wy?szych pó?kach przez ca?y czas).
 • Zroluj dywany i chodniki i umie?? je w bezpiecznym miejscu.
 • Opró?nij meble, których nie da si? przenie??, i wynie? ich zawarto?? na pi?tro.
 • Ustaw meble, których nie masz dok?d przenie??, na ceg?ach lub pustakach. Odsu? je od ?cian, aby u?atwi? pó?niejsze osuszanie. Je?li podniesienie mebli jest zbyt trudne, obci?? je ci??kimi przedmiotami, aby unikn?? ich unoszenia si? na wodzie, co mo?e spowodowa? pot?uczenie okien, etc.
 • Je?eli masz na to czas usu? zas?ony– je?li nie, zawi?? je dooko?a karnisza.
 • Je?li czas pozwala, usu? drzwi szafek i wewn?trzne drzwi w domu, je?li nie – pozostaw je otwarte.
 • Po?ó? worki z piaskiem w otworach, przez które mog?aby przedosta? si? woda.
 • Wy??cz gaz i elektryczno??.
 • Od??cz kuchenki, pralki, zmywarki, itp. po??czone za pomoc? elastycznych rur, aby zapobiec zniszczeniu urz?dze? oraz rur.
 • Przechowuj wszystkie urz?dzenia elektryczne na najwy?szej kondygnacji twojego budynku mieszkalnego lub powy?ej poziomu powodziowego.
 • B?d? przygotowany na ewakuacj? Twojego domu lub firmy. Zabezpiecz siebie, swoj? rodzin? i inne osoby potrzebuj?ce Twojej pomocy.
 • Miej przygotowana ciep?? odzie? i kalosze.
 • Leki (je?li ich potrzebujesz) miej zawsze pod r?k?.
 • Sprawd? zapasy wody i jedzenia.
 • Wspó?pracuj ze s?u?bami ratowniczymi i w?adzami lokalnymi. Mo?esz zosta? ewakuowany do centrów ratowniczych.

Na zewn?trz domu

 • Je?li mo?esz, przeparkuj samochód na teren wy?ej po?o?ony.
 • Wszelkie przedmioty trzymane na zewn?trz, takie jak np. meble ogrodowe, umie?? na wy?ej po?o?onym terenie. Pami?taj, ?e woda mo?e wedrze? si? do gara?u, wi?c przenie? stamt?d wszelkie chemikalia lub paliwo, aby nie rozla?y si? i nie przedosta?y do wody powodziowej powoduj?c zniszczenia.
 • Obci?? pokrywy w?azów workami z piaskiem lub ci??kimi przedmiotami. Pokrywy mog? otworzy? si? w czasie powodzi i stanowi? dodatkowe zagro?enie.
 • Zamknij zawory przewodów doprowadzaj?cych paliwo ze zbiorników z gazem, olejem opa?owym i innymi rodzajami paliwa do Twojego domu.
 • Od??cz z pr?du wszelkie zewn?trzne urz?dzenia elektryczne, takie jak o?wietlenie zewn?trzne, pompy w fontannie lub oczku wodnym lub filtry.
 • Zakr?? wod? w ogrodzie.
 • Przywi?? ro?liny pn?ce.
 • Sprawd?, czy nowo posadzone drzewa s? bezpiecznie przywi?zane do palików.
 • Zamocuj siatki (os?aniaj?ce drzewa owocowe) i inspekty, ?eby burza ich nie zniszczy?a, a je?li czas pozwala – zdemontuj je.
 • Zbierz przedmioty warto?ciowe lub maj?ce dla Ciebie znaczenie sentymentalne, i umie?? je na wy?ej po?o?onym terenie.
 • Przenie? cenne ro?liny rabatowe na wy?ej po?o?one grz?dki, postumenty lub do pojemników.
 • Opró?nij z paliwa spalinowe kosiarki do trawy.
 • Zabezpiecz narz?dzia ogrodnicze.
 • Szklarnie i szopy zabezpiecz za pomoc? worków z piaskiem lub p?yt przeciwpowodziowych.
 • Zbierz wszystkie warzywa i owoce, które mog? dojrze? wewn?trz domu, np pomidory.