Home pl
English | Gaeilge |
OPW Logo
15.jpg
Bottom Curve

Co robic w przypadku powodzi

W czasie powodzi najwa?niejsze jest bezpiecze?stwo
Je?li dochodzi do powodzi, i woda wdziera si? do Twojego domu, bezpiecze?stwo powinno by? Twoim priorytetem. Pami?taj, ?e powód? mo?e zabi?. Je?li znalaz?e? si? na terenie ogarni?tym przez powód?, powiniene? mie? na wzgl?dzie poni?sze zalecenia:

  • Nie próbuj przechodzi? lub przeje?d?a? przez wod? powodziow? - 15 cm (sze?? cali) szybko p?yn?cej wody potrafi przewróci? cz?owieka, a 60 cm wystarczy, by Twój samochód zacz?? dryfowa?.
  • Nie chod? po umocnieniach brzegowych, brzegach rzeki, czy mostach przez rzek? - w skrajnym wypadku mog? si? zawali? i zostaniesz zmyty przez ogromne fale.
  • Uwa?aj, kiedy przechodzisz przez p?ytk? wod? - pokrywy w?azów do kana?ów mog? by? przesuni?te, mo?esz te? napotka? inne niebezpiecze?stwa pod wod?.
  • Unikaj kontaktu z wodami powodzi - mog? by? ska?one ?ciekami.
  • Nigdy nie próbuj p?ywa? w szybko p?yn?cej wodzie - mo?esz zosta? uniesiony przez pr?d lub uderzony przez znajduj?ce si? w wodzie przedmioty.
  • Strze? si? powodzi na obni?eniach drogi, mostach i nisko po?o?onych miejscach – zawró?, je?li droga jest zalana przez wod?.
  • Uwa?aj na kamienie i g?azy toczone przez wod? – mog? uderzy? Ciebie, Twój samochód lub dom
  • Próbuj zachowa? spokój, i uspokajaj innych – szczególnie dzieci.